ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

NASZA PLACÓWKA FUNKCJONUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZINACH 6.30 DO 17.00

PRZEDSZKOLE LICZY 6 ODDZIAŁÓW PO 25 DZIECI KAŻDY

ODDZIAŁ I - 2,5 - 3 - latki
ODDZIAŁ II - 3, 4 - latki
ODDZIAŁ III - 4 - latki
ODDZIAŁ IV - 4 - latki
ODDZIAŁ V - 5 - latki
ODDZIAŁ VI - 5 - latki


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

- WIZJA PRZEDSZKOLA

- Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie
z porażkami.
- Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby.
- Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych
i zainteresowań dzieci, wspierają jego aktywność i kreatywność, pomagają
w rozwijaniu jego talentu oraz wspierają pokonywanie trudności i barier.
- Dzieci mają stworzone warunki do aktywnego, twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
-Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. - Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
- Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
- Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera
w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
- Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
- Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby
i oczekiwania. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
- Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem naszej placówki w nowy sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz działania dydaktyczno - wychowawcze wpływają na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
- Przedszkole promuje zdrowy tryb życia poprzez realizację treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizację projektów własnych, ogólnopolskich lub innych.
- Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

- MISJĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

„Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, uczenie działania w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności
zaspokajanie naturalnej ciekawość poznania otaczającego świata”.

- ZADANIA
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci według ich możliwości.
Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu- zapewnienie harmonijnego rozwoju wszystkim dzieciom.

- CELE GŁÓWNE:
Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na odkrywanie i rozwijanie w dzieciach ich zdolności oraz zapewnienie im poznawania świata wszystkimi zmysłami.
Diagnozowanie i wspomaganie dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci ,w tym poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
Wykorzystanie inwencji i zaangażowania rodziców w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczna dziecku w przedszkolu.
Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.
Wspieranie nauczycieli w ciągłym doskonaleniu się i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

- CELE SZCZEGÓŁOWE
Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości poprzez różne formy działalności.
Zmodernizowanie bazy przedszkola i wzbogacenie jej o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i dorosłym.
Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości.
Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą własnej pracy.
Dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym i uwzględnianie jego oczekiwania w ofercie edukacyjnej.
Partnerzy oraz zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczna dziecku w przedszkolu, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dziecka.
Przestrzeganie praw dziecka przez całą społeczność przedszkolną, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną

- MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA
Atrakcyjna oferta edukacyjna.
Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
Realizacja własnych projektów, przedsięwzięć, innowacji.
Udział w licznych projektach, programach ogólnopolskich.
Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.
Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej
Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
Wykwalifikowana i doskonaląca się kadra pedagogiczna otwarta jest na nowości pedagogiczne oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.
Prowadzona i stale aktualizowana internetowa strona przedszkola.

- STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI
Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.
Wykazywanie się nauczycieli kreatywną i poszukującą postawa wobec własnej pracy.
Pomaganie dzieciom w przygotowaniu do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
Każde dziecko ma poczucie swojej wartości i wyjątkowości.
Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy.
Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.

- ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

- KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne:
metoda samodzielnych doświadczeń,
metoda kierowania własną działalnością dziecka,
metoda zadań stawianych dziecku,
metoda ćwiczeń utrwalających.
2.Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3.Metody słowne:
rozmowy,
opowiadania,
zagadki,
objaśnienia i instrukcje,
sposoby społecznego porozumiewania się,
metody żywego słowa.
Ponadto codzienna praktyka pedagogiczna wzbogacona jest o nowatorskie metody pracy, metody aktywizujące:
Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej, E. Zielińskiej– “Dziecięca matematyka”
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Gimnastyka ekspresyjna, rytmiczna
Metoda Dennisona – Kinezjologia Edukacyjna
Opowieść ruchowa
Twórcze metody aktywności ruchowej K. Orffa, R. Labana, Kniessów
Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- alfabet piosenek
- wierszyki do rysowania
Relaksacja
Techniki parateatralne
Zabawy paluszkowe
Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
Techniki twórczego myślenia (techniki C. Freinet'a)
Metoda aktywizująca prowadząca do aktywnego myślenia i działania “Burza mózgów”
Metoda projektu
Bajkoterapia
Samodzielnych doświadczeń
Osobisty przykład nauczyciela.

SYSTEMY MOTYWACJI W PRZEDSZKOLU
System  motywacji dzieci:
Stosowane nagrody:
• pochwała indywidualna,
• pochwała przez całą grupę,
• pochwała przed rodzicami,
• oklaski,
• emblematy,
• przydział funkcji,
• atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
• przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela
• dyplom pochwalny.

Środki zaradcze w przypadku nie stosowania się do ustalonych zasad:
• brak nagrody
• upomnienie ustne
• tłumaczenie i wyjaśnienie
• czasowe odebranie przydzielonej funkcji
• chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
• poinformowanie rodziców o zachowaniu dziecka
• wyrażenie smutku przez nauczyciela
• ukazanie następstw złego zachowania
• kącik przemyśleń.

W naszym przedszkolu
Dziecko:
1.Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2.Czuje się bezpiecznie.
3.Wykazuje inicjatywę w działaniu
4.Chwali się swoimi pomysłami.
5.Rozwija się twórczo.
6.Jest aktywne, twórcze i samodzielne w podejmowaniu działań.
7.Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
8.Jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.
9.Jest wrażliwe estetycznie.
10.Jest kulturalne, tolerancyjne, uczciwe i prawdomówne.
11.Akceptuje zdrowy styl życia.
12.Potrafi współdziałać w zespole.
13.Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
14.Buduje pozytywny obraz samego siebie,.
15.Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
16. Jest samodzielne.
17.Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Rodzice:
1.Uzyskują pomoc specjalistów.
2.Zadowoleni są z oferty edukacyjnej przedszkola.
3.Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
4.Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
5.Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
6.Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
7.Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
8.Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
9.Upowszechniają wiedzę o działalności przedszkola w środowisku.
10.Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

Nauczyciele:
1.Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
2.Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3.Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
4.Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5.Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
6.Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
7.Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
8.Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9.Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
10.Prowadzą stronę internetową przedszkola.
11.Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko:
-jest ufne w stosunku do nauczycieli,
-jest ciekawe świata,
-współdziała w zespole,
-ma ukształtowane poczucie własnej wartości,
-cieszy się z własnych osiągnięć,
-aktywnie uczestniczy w działaniach twórczych,
-jest wrażliwe estetycznie,
-przejawia chęć poznawania czegoś nowego
-jest odporne na stres,
-ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
Przedszkolowo.pl logo