REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W ZAKLICZYNIE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1.Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:
1) strukturę organizacyjną przedszkola,
2) zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

§2
1.Regulamin został ustalony przez dyrektora przedszkola w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§3
1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie,
2) pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie,
4) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie,
5) statucie przedszkola – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie,
6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Zakliczyn,
7) organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie,
8) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r, poz.59 ze zm.),
9) ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967, z późn. zm.),

§4
1.Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Zakliczyn, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa :
1) oświatowego,
2) samorządu terytorialnego,
3) powszechnie obowiązującego,
4) wewnątrzprzedszkolnego.

2.Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Spytka Jordana 2, 32-840 Zakliczyn.

§5
1.Podstawą prawną działania Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie są:
1) Akt założycielski
2) Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie zatwierdzony uchwałą nr .....
3) ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r, poz.59 ze zm.)
4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967, z późn. zm.),
5) akty wykonawcze do ustawy związane z organizacją kształcenia i wychowania, zasadami zatrudniania, karania i BHP,
6) regulaminy poszczególnych organów przedszkola,
7) regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, nagród dyrektora, motywacyjnego.

§6
1.Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową rozliczaną budżetu Gminy Zakliczyn.

2.Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.
3.Przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

4.Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKLA

§7
1.Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Zakliczyn, powołaną do wychowania i bezpłatnego nauczania w zakresie co najmniej obowiązku przedszkolnego – realizującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wynikające z przepisów prawa w zakresie:
1) wychowania,
2) opieki,
3) edukacji.

3.Do poszczególnych zadań przedszkola należy;
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny i wszechstronny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych:
4) organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej ciekawości poznawania świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) organizowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi samodzielności i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne i samodzielne poznawanie otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i samodzielne poznawanie, doświadczanie świata technicznego poprzez konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie celowych działań, prezentowanie wytworów swojej pracy.;
12) współdziałanie z rodzicami, środowiskiem lokalnym, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) organizowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest np. rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, osoby starsze, oraz kształtowanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.;
14) systematyczne wzbogacanie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające ze zmian i zjawisk w otaczającym dziecko środowisku istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.;
15) systematyczne wspieranie rozwoju procesów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej,etnicznej lub języka regionalnego;
17) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
18) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów oraz uchwał Gminy,
19) realizacja obowiązków i uprawnień przysługującej placówce jako pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy i ustawie o Systemie Oświaty.

4.Szczegółowe cele i zadania Przedszkola zawiera Statut Przedszkola.

ROZDZIAŁ III
ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§8
1.Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§9
1.Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

2.Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

§10
1.Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:
1) Organ prowadzący – Urząd Gminy Zakliczyn,
2) Organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Tarnów.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§11
1.Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§12
1.Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów przedszkola określa Statut Przedszkola, a ponadto:
1) Dyrektor przedszkola dokonuje czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością przedszkola na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz wypełnia zakres czynności, obowiązków i uprawnień,
2) Rada Pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej,
3) Rada Rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

§13
1.Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:
1) Dyrektor – kierownik przedszkola,
2) personel pedagogiczny – nauczyciele,
3) personel obsługi:
a) kucharz;
b) pomoc nauczyciela;
c) woźna oddziałowa,
4) personel administracyjny:
a) intendent.

2.Schemat organizacyjny przedszkola określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§14
1.Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa statut przedszkola.

§15
1.Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, który jest dla nich pracodawcą i kierownikiem.

2.Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy szczegółowych obowiązków pracownika zatwierdzone przez dyrektora przedszkola i przyjęte do wiadomości przez pracowników.

3.Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola zgodnie z przepisami w porozumieniu z organem prowadzącym i posiadanymi środkami finansowymi,
1) struktura zatrudniania, w tym liczba pracowników jest planowana przez dyrektora przedszkola w "Arkuszu Organizacji Przedszkola" na każdy kolejny rok szkolny i zatwierdzony przez organ prowadzący.

§16
1.Przedszkole jest czynne od 6.30 do 18.00

ROZDZIAŁ IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§17
1.Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządność,
2) służebność wobec społeczeństwa,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli zarządczej,
6) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
7) wzajemnego współdziałania.

§18
1.Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania, których są zobowiązani.

2.Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania Statutu Przedszkola i obowiązującego prawa wewnątrzprzedszkolnego oraz współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

3.Pracownicy przedszkola mają obowiązek uczestniczenia w Radach Pedagogicznych, szkoleniach organizowanych przez jednostki nadrzędne oraz systematycznego pogłębiania wiedzy zawodowej drogą samokształcenia.

§19
1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

2.Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
§20
1.Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego, wynikających ze służbowego podporządkowania.

2.W czasie nieobecności dyrektora przedszkola jego dotychczasowe obowiązki przejmuje osoba zaproponowana przez dyrektora i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący.

§21
1.Przedszkole organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze – wg harmonogramu uzgodnionego z Radą Rodziców.

ROZDZIAŁ V
ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJI
NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

§22
Dyrektor przedszkola
1.Pracą przedszkola kieruje dyrektor przedszkola na zasadzie jednoosobowego kierownictwa:
1) dyrektor działa w imieniu pracodawcy,
2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
3) kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.

2.Do zakresu działań i kompetencji dyrektora przedszkola należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor:
1) kierowanie działalnością przedszkola;
2) wykonywanie zadań administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
3) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
4) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi i środowiskiem lokalnym ;
5) realizowanie jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji, wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy;
6) systematyczne zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i formy ich realizacji;
7) współpraca przy wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców, rodzicami;
8) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnianie im warunków do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
9) dopuszczenie do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
10) przeprowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
11) opracowanie arkusza organizacji przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
12) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
13) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
14) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
15) dbanie o odpowiedni poziom wychowawczy i dydaktyczny przedszkola;
16) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
17) sprawowanie przy współdziałaniu organu prowadzącego indywidualnej opieki nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna, m.in. umożliwienie korzystania z posiłków nieodpłatnie;
18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci;
19) przeprowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
20) powiadomienie dyrektorów szkół podstawowych w obwodzie, której mieszkają dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola, o spełnieniu przez nich obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
21) bycie kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnianych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w tym:
a) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b) decydowanie w sprawie przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
d) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz innych pracowników;
22) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23) zapoznanie każdego pracownika ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem;
24) zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa i higieny zarówno w budynku jak i na terenie wokół przedszkola oraz dokonywanie po przerwie w działalności przedszkola trwającej co najmniej 2 tygodnie wraz z powołaną komisją kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z nich, a z przeprowadzonej kontroli sporządzić protokół, który podpisują osoby biorących w niej udział;
25) nadzorowanie systematycznego szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP i organizowanie dla nich różnych form szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawanie ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie;
26) zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom, nauczycielom, pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;
27) zabezpieczenie pozyskanych danych osobowych od pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola zgodnie z opracowaną instrukcją;
28) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
29) opracowywanie regulaminów, procedur o charakterze wewnętrznym;
30) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
31) rozpatrywanie skarg i zażaleń;
32) prowadzenie kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
33) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
34) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
3.W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor przedszkola może w drodze zarządzenia wewnętrznego powołać zespół zadaniowy.
1) w skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków.
§23
Nauczyciele przedszkola
1.Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje dyrektor przedszkola.

2.Obowiązki nauczyciela wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zobowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kierować się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych;
5) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konstytucji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakichkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor, płeć, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność;
6) w swoich działaniach wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych do kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka;
7) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
8) dbać o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
9) dbać o etykę i godność zawodu nauczyciela poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną;

3.Według statutowego zakresu obowiązków, nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

4.W ramach swoich obowiązków nauczyciel:
1) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem, ponosi odpowiedzialność za jej jakość;
2) organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy umożliwiający nabywanie różnorodnych doświadczeń zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;
3) zapewnia niezależny i twórczy charakter zabawy , jako głównej aktywności dziecka;
4) prowadzi działania prozdrowotne, promuje zdrowy styl życia;
5) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka oraz jego zdolności i zainteresowania;
6) dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
7) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
8) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje;
9) przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dziecka z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej i przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
10) jest zobowiązany na podstawie przeprowadzonej diagnozy i obserwacji do przygotowania do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
11) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
12) przedstawia Dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
13) dokumentuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, w tym dzienniki zajęć, realizowany program (w autorskie i własne), plany miesięczne, arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyty rozmów indywidualnych z rodzicami, zeszyty spacerów i wycieczek;
14) bierze odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, zapewniając im pełne bezpieczeństwo, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym:
a) kontroluje miejsce przebywania dzieci ( sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
b) opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go wszystkich sprawach dotyczących dzieci,
c) może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi,
d) reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa ,
e) zwracać uwagę na osoby postronne, przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych,
f) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci,
g) udzielić natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach choroby np. podwyższona temperatura,
h) przestrzega porządku i dyscypliny pracy oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż;
15) aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał i postanowień;
16) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów realizowanych w danym oddziale:
a) przekazuje informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu,
b) udziela rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) organizuje spotkania z rodzicami w miarę wynikających potrzeb związanych z działalnością przedszkola nie mniej niż raz na kwartał;
d)zasięganie opinii w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola i zachęca ich do współpracy;
17) inicjuje i organizuje uroczystości o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
18) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora przedszkola i osób kontrolujących, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola;
19) kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród nauczycieli, pracowników;
20) współpracuje z rodzicami i innymi nauczycielami w celu doskonalenia pracy wychowawczo-dydaktycznej;
21) sprawuje opiekę nad nauczycielami w trakcie awansu zawodowego;
22) punktualne rozpoczynanie zajęć i terminowe realizowanie powierzonych zadań.

§24
Pomoc nauczyciela
1.Bezpośredni nadzór nad praca pomocy nauczyciela sprawuje dyrektor przedszkola.
2.Do obowiązków pomocy nauczyciela w szczególności należy:
a) pomoc przy czynnościach samoobsługowych dzieci,
b) wspólne z nauczycielem dbanie o ich zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz estetyczny wygląd,
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
d) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz innych wynikających z czynności dzieci w ciągu dnia,
e) uczestnictwo przy zajęciach z dziećmi, przy których wymagana jest pomoc,
f) pomoc nauczycielowi podczas spacerów, wycieczek, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i organizacji uroczystości przedszkolnych i środowiskowych,
g) pomoc nauczycielowi przy dekorowaniu sali, przygotowywaniu wystaw prac plastyczno-konstrukcyjnych,
h)utrzymanie porządku w kąciku zabaw oraz dbanie o czystość i sprawność zabawek,
i) utrzymanie czystości przydzielonych pomieszczeń poprzez ścieranie kurzu z zabawek, pomocy dydaktycznych, półek, mycie zabawek,
j)podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację,
k)ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych,
l)terminowe wykonywanie badań okresowych zgodnie z przepisami,
ł) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy,
m) doraźne zastępowanie woźnej w przypadku jej nieobecności,
n)wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
3.Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

§25
Kucharka
1.Bezpośredni nadzór nad pracą kucharki w przedszkolu sprawuje intendent.
2.Do obowiązków kucharki w szczególności należy:
a) punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków,
b) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczanie pobranych z magazynu produktów przez zepsuciem,
c) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;
d)postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej,
e) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych,
f) ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków,
g) przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków,
h) właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci zgodnie z normami żywieniowymi,
i) przygotowywanie i przechowywanie prób prokuratorskich z posiłków zgodnie z ich przepisami,
j) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej,
k) mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją,
l) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
ł) pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione,
m) uczestnictwo w planowaniu i układaniu jadłospisu,
n) dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych z magazynu,
o) przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
p) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z aktualnych potrzeb przedszkola.
§26
Woźna oddziałowa
1.Bezpośredni nadzór nad pracą woźnej oddziałowej sprawuje dyrektor.
2.Do obowiązków woźnej oddziałowej w szczególności należy:
a) przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
b) stosowanie się do poleceń dyrektora,
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
d) przestrzeganie regulaminu pracy,
e) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach przedszkolnych zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi,
f)wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb przedszkola,
g)dbanie o zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i higienicznych warunków do zabaw, nauki i wypoczynku,
h)współdziałanie z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, dbanie o zdrowie podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
i)odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowania nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami,
j)zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,
k) przygotowanie sprzętu do wypoczynku dzieci,
l) kontrolowanie stanu pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w przedszkolu,
ł) codzienne wietrzenie sal i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci,
m) pielęgnowanie roślin doniczkowych,
n) okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie firanek, lamp, płytek w łazienkach
o) codzienne mycie podłóg, ścieranie kurzu na półkach, zabawkach, odkurzanie podłóg, mycie sedesów, umywalek,
p) codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazienkach, szatniach, korytarzach,
r) wykonywanie w okresie wakacji całkowitego porządkowania pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu,
s) wykonywanie prac ogrodowych tj. pielęgnowanie rabat, koszenie trawnika, usuwanie nieczystości, śmieci, zabezpieczanie piaskownic, odśnieżanie, posypywanie piaskiem,
t) dbanie o estetykę przedszkola i otoczenia,
u) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola,
w) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy;

§27
Intendent
1.Bezpośredni nadzór nad pracą intendenta sprawuje dyrektor.
2.Do obowiązków intendenta w szczególności należy:
a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
c)zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z jadłospisem i normą żywieniową za pokwitowaniem i codzienne wpisywanie ich do dokumentacji,
d)kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w placówce,
e)ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych,
f)prowadzenie na bieżąco dokumentacji żywieniowej –dziennika żywieniowego, kartotek ilościowo-wartościowych,
g)codzienne sporządzanie raportu żywieniowego oraz pilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej,
h)sporządzanie, w porozumieniu z kucharką i dyrektorem przedszkola jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomości rodziców,
i)sprawowanie nadzoru nad żywieniem w przedszkolu oraz przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej,
j)prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) dbanie o porządek i czystość w magazynie żywnościowym,
l) przyjmowanie odpłatności od rodziców,
ł)zabezpieczenie magazynu przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,
m) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy,
n) dbanie o mienie przedszkola i właściwe jego zabezpieczanie oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
o) wnioskowanie o dokonanie kasacji i likwidacji zużytych składników majątkowych przedszkola zgodnie z przepisami,
p)wykonywanie innych czynności polecanych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
OBIEG DOKUMENTÓW

§28
1.Obieg dokumentów w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie określa Instrukcją Kancelaryjna opracowana na podstawie odrębnych przepisów.
2.W przedszkolu funkcjonuje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt stanowiący załącznik do Instrukcji Kancelaryjnej.

§29
1.Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

ROZDZIAŁ VII
SYSTEM KOMUNIKOWANIA W PRZEDSZKOLU

§30
1.Sprawna wymiana informacji pomiędzy:
1) Dyrektor – nauczyciel:
a) zebrania z nauczycielami,
b) zarządzenia dyrektora,
c) dokumentacja przedszkola: protokoły, dzienniki zajęć, plany pracy,
d) zeszyty zastępstw,
e) zeszyt wyjść, karta wycieczki,
f) telefony, listy, e-mail,
g) strona internetowa,
2) Dyrektor – pracownicy:
a) narady,
b) indywidualne rozmowy,
c) zarządzenia dyrektora,
d) zeszyt kontroli wewnętrznej,
e) tablica informacyjna,
f) zeszyt wyjść,
g) lista obecności
3) Dyrektor – rodzice:
a) zebrania ogólne z rodzicami, Radą Rodziców,
b) spotkania indywidualne,
c) tablica ogłoszeń,
d) strona internetowa,
e) telefony, listy, e-mail,
f) skrzynka wniosków i skarg,
4) Nauczyciel – rodzice:
a) zebrania grupowe,
b) indywidualne kontakty, konsultacje,
c) zajęcia otwarte,
d) imprezy, uroczystości przedszkolne,
e) ogłoszenia, zaproszenia,
f) kącik dla rodziców,
g) telefony, listy,
h) strona internetowa
5) Rodzice – rodzice:
a) kontakty indywidualne,
b) zajęcia otwarte dla rodziców,
c) spotkania integracyjne dla rodziców.
d) zebrania Rady Rodziców,
e) uroczystości przedszkolne.

ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§31
1.Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z funkcjonującą procedurą skarg i wniosków.
2.Dyrektor przedszkola koordynuje organizacją przyjmowania, rozpatrywania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków w placówce.
3.Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§32
1.Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
2.Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ IX
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

§33
1.Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w szczególności w planie finansowym przedszkola i w Statucie w sposób zgodny z przepisami prawa, efektywny, oszczędny i terminowy oraz monitorowanie ich realizacji.
2.Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie znajdują się w Zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora Przedszkola w sprawie wprowadzenie w życie Regulaminu Kontroli Zarządczej.

§34
1.Kontrola zarządcza funkcjonująca w przedszkolu powinna być:
1) adekwatna – to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych oraz z obowiązującym w placówce "Regulaminem Kontroli Zarządczej", dokładnie odpowiadająca założonym celom kontroli zarządczej,
2) skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć wydaniem zaleceń bądź wniosków pokontrolnych,
3) efektywna – to znaczy, że kontrola ta powinna powodować osiąganie założonych celów.
2.Kontrola zarządcza w przedszkolu winna realizować następujące funkcje:
1) sprawdzanie, czy wydatki publiczne są dokonywane:
a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
c) w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2) porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami,
3) ocenianie prawidłowości pracy,
4) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§35
1.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej, a w szczególności za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w kierowanej przez siebie jednostce, w sposób dający rozsądne zapewnianie, że
1) funkcjonowanie podległej mu placówki jest zgodne z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w przedszkolu (procedurami, regulaminami) oraz ze standardami,
2) działania przedszkola są prowadzone skutecznie i efektywnie, a plany, programy, zamierzenia i cele placówki są osiągane,
3) sprawozdania i inne informacje publikowane i udostępniane na zewnątrz, a także wykorzystywane wewnątrz przedszkola są dokładne, wiarygodne i aktualne.
4) zasoby przedszkola są dostatecznie chronione, zabezpieczone, nadzorowane,
5) przestrzegane i promowane są zasady etycznego postępowania pracowników,
6) zapewniono skuteczny i efektywny przepływ informacji,
7) przygotowano i wdrożono system zarządzania ryzykiem.
2.W celu realizacji kontroli zarządczej, dyrektor przedszkola zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej i stałej aktualizacji procedur finansowych i okołofinansowych.
3.Procedury kontroli zarządczej winny spełniać wymagania standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonych w Komunikacie Ministra Finansów.

§36
1.System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenianiu.
2.Dyrektor przedszkola i pracownicy przynajmniej raz w roku przeprowadza samoocenę systemu kontroli zarządczej.
3.Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez dyrektora przedszkola są w szczególności wyniki:
a) bieżącego monitorowania kontroli zarządczej,
b) samooceny,
c) kontroli wewnętrznych,
d) przeprowadzonych audytów i kontroli zewnętrznych.
ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

§37
1.Wszyscy pracownicy przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

§38
1.Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień niniejszego Regulaminu.

§39
1.Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapoznania nowo przyjętych pracowników z :
1) Statutem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie,
2) Regulaminem Organizacji Pracy Przedszkola,
3) Regulaminem organizacyjnym Przedszkola Publicznego nr 1 w Zakliczynie,
4) Regulaminem Pracy w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie,
5) procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w przedszkolu,
6) z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Do obowiązków dyrektora należy bieżące informowanie pracowników z przepisami prawnymi i innymi aktami normatywnymi.

§40
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechne obowiązujące oraz Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie, Regulamin organizacji pracy przedszkola, Regulamin Pracy w przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie.

§41
1.Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustaleń, w drodze zarządzenia wewnętrznego dyrektora.

§42
1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Przedszkola Nr 11/2019 z dnia 20.05.2019 roku.
2.Regulamin podaje się do wiadomości pracowników przedszkola oraz rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków.
3.Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie jest udostępniony do wglądu dla pracowników przedszkola oraz innych podmiotów przedszkola (rodziców/prawnych opiekunów) w gabinecie dyrektora oraz na stronie przedszkola i stronie BIP przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo