REGULAMIN RODZICÓW PPNR1

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2019
Dyrektora Przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 1
z dnia 29.06.2019
R E G U L A M I N
DLA RODZICÓW
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1
W ZAKLICZYNIE

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe / Dz.U. Z dnia 11 stycznia 2017 r, poz. 59 z póź.zm./

I. Charakter i zadania przedszkola.
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie jest placówką o charakterze wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym, działającym w oparciu o orzeczenie z dnia 27 stycznia 1979 r. wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie.
Przedszkole realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej.
Przedszkole czynne jest przez 12 miesięcy w roku, od 1 września do 31 sierpnia i w ciągu dnia od godziny 6.30 do 18.00 (z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej).
Tryb życia dzieci w przedszkolu regulowany jest Ramowym Rozkładem Dnia dla poszczególnych grup wiekowych.

II. Do zadań przedszkola należy:
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

III. Wychowankowie
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne.
2. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno uczęszczać do niego regularnie.
Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić jedynie z ważnych powodów jak: choroba dziecka, urlop rodziców, wyjazd do sanatorium itp. o czym należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
Rodzice są zobowiązani do pozostawienia w domu dzieci chorych i będących nosicielami chorób układu pokarmowego.
3. Opiekę nad wychowankami w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub osoby przez nie upoważnione, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe winno być złożone u dyrektora przedszkola.

IV. Prawa wychowanków.
1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zapewniającego bezpieczeństwo i higienę;
zapewnienie warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu i zajęć zorganizowanych poza nim;
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;
wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania;
rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
uczestniczenia w życiu kulturowym, artystycznym;
sprawiedliwej i obiektywnej oceny postępów we wszystkich strefach rozwoju;
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
nauki, badania i eksperymentowania;
korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zabawek i gier;
szacunku dla jego wszystkich potrzeb;
poszanowania własności;
ochrony zdrowia;
aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, wyrażania własnych poglądów, swobody wypowiedzi, swobodnego wyrażania myśli;
znajomości swoich praw;
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
wczesnego wspomagania jego rozwoju;
akceptacji takim jakie jest;

2. Obowiązki dzieci uczęszczających do przedszkola:
współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
szanowania odrębności każdego kolegi;
przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
poszanowanie pracy innych osób (dzieci i dorosłych);
przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
pomaganie słabszym kolegom;
przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno;
samodzielne załatwianie potrzeby fizjologicznej;
godne reprezentowanie przedszkola w kontaktach ze środowiskiem lokalnym;
bycie samodzielnym.

V. Prawa i obowiązki rodziców.
1. Rodzicom przysługuje:
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrot wpłacanej opłaty z tytułu żywienia za każdy dzień nieobecności;
prawo do bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w zakresie realizacji podstawy programowej;
prawo zapoznania się z podstawą programową, realizowanymi programami oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
rodzice (opiekunowie) jako przedstawiciele prawni dziecka , mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola w obronie jego praw, w przypadku jeśli takie zostały naruszone;
prawo zgłaszania do dyrektora uwag i wniosków dotyczących doskonalenia pracy przedszkola;
prawo odwołania się w sprawach spornych do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, a w sprawach pedagogicznych do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie Al. Solidarności 5-9.

2. Rodzice zobowiązani są do:
przestrzegania zapisów Statutu Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie;
respektowania Uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych oraz zajęciach otwartych, udzielania i odbierania informacji o dziecku, włączania się do pracy przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych;
wykazania zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktycznym, wychowawczym;
czynnego włączania się do prac na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy materialnej przedszkola;
regularnego uiszczania ustalonej odpłatności z tytułu kosztów żywienia, opłaty korzystania z usług przedszkola ponad podstawę programową każdego miesiąca w godzinach i dniach podanych na tablicy ogłoszeń;
zaopatrzenia dziecka w pantofle, chustkę do nosa, pidżamę, strój gimnastyczny;
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola we właściwym czasie i przez odpowiednie osoby;
wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych;
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być zadbane, ubrane schludnie, ubranie nie powinno krępować ruchów dziecka.
3. Samorządnym przedstawicielem rodziców jest Rada Rodziców współpracująca z Dyrektorem przedszkola oraz Radą Pedagogiczną.
4. W sprawie skarg i wniosków dyrektor przedszkola przyjmuje w kancelarii.

V. Postanowienia Końcowe
1.Traci moc Regulamin z dnia 29.09.2008roku - Uchwała Rady Rodziców Nr 3/08/09
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2019
Przedszkolowo.pl logo