SKŁAD RADY RODZICÓW / REGULAMIN

PRZEWODNICZĄCA - Joanna Łazarska
ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Bożena Świderska
SKARBNIK - Magdalena Hajdecka
SEKRETARZ - Paweł Bober
CZŁONKOWIE - Katarzyna Pawlikowska
KOMISJA REWIZYJNA - Matylda Kafel, Jadwiga WęglarczykREGULAMIN RADY RODZICÓW

Podstawa prawna: ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. 59 z dnia 11 stycznia 2017 z późniejszymi zmianami, Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie

1. Cele i zadania Rady Rodziców:
1) celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola;
2) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
3) Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola.
2. Zadaniami Rady są w szczególności:
1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;
2) współdziałanie w realizacji zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych przedszkola
3) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;
4) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy;
6) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,
b) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,
c) określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,
d) współdecydowanie o wyborze firmy ubezpieczeniowej od NW dla dzieci na podstawie analizy ofert.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
3) podjęcie działalności stowarzyszeń lub innych organizacji na terenie przedszkola;
4) wyrażenie opinii na temat funkcjonowania przedszkola;
5) wyrażenie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;
6) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców.
4. Struktura organizacyjna Rady Rodziców.
W skład Rad Rodziców wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału;
2) z wybranych przedstawicieli do Rady Rodziców tworzy się funkcje: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza, oraz trzy osoby do Komisji Rewizyjnej;
3) w wyborach, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
4) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
5) kadencja Rady Rodziców trwa rok szkolny z możliwością corocznej zmiany składu osobowego w zależności od potrzeb;
6) w spotkaniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor przedszkola lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej;
7) na wniosek Rady Rodziców po uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola - w jego pracach mogą brać udział także inne osoby;
8) plenarne zebranie Rady Rodziców Przedszkola wybiera spośród siebie:
a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
b)Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców – 3 osoby,
9) najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie to jest zwoływane w czasie kadencji Rady;
10) Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu;
11) Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań. Komisje i zespoły mogą być tworzone z członków Prezydium, członków Rady Rodziców lub osób z poza przedszkola, współdziałających z rodzicami w charakterze ekspertów.
6. Tryb podejmowania uchwał.
1) Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały;
2) uchwały podejmowane się zwykłą większością głosów;
3) uchwały Rady Rodziców mają charakter samodzielny i nie wymagają akceptacji Dyrektora przedszkola.
4) wydruk komputerowy umieszczony jest w księdze uchwał, która przechowywana jest w kancelarii dyrektora. Uchwały umieszczane są wg kolejności numerów i prowadzi się ich spis.
Za jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców;
5) jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnymi interesami przedszkola, Dyrektor przedszkola zawiesza wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organowi administracji oświatowej bezpośrednio nadzorującemu przedszkole;
6) w wypadku zawieszenia uchwały, o której mowa, Dyrektor przedszkola i Rada Rodziców w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia uzgadnia sposób postępowania w będącej przedmiotem uchwały;
7) w sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor przedszkola odwołuje się do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, a w sprawach pedagogicznych do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Al. Solidarności 5-9;
8) spotkania Rady Rodziców są protokołowane;
9) protokół z każdego zebrania jest sporządzony w formie elektronicznej. Protokolant sporządza go zgodnie z przyjętym porządkiem obrad;
10) wydruk komputerowy umieszczony jest w księdze protokołów, która przechowywana jest w kancelarii dyrektora. Protokoły umieszczane są wg kolejności numerów i prowadzi się ich spis;
Za jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców.
7. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
1) Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących środków:
z dobrowolnych składek rodziców,
od sponsorów
z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola;
2) wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków .
3) główne cele, na które mogą być wydatkowane gromadzone fundusze to dofinansowanie do:
a) uroczystości przedszkolnych dla dzieci,
b) wycieczek dla dzieci,
c) nagród rzeczowych dla dzieci,
d) upiększenia sal,
e) zakupu pomocy dydaktycznych dla grupy,
f) innych wydatków na rzecz całej grupy itp.
8. Postanowienia końcowe.
1) członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
2) ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez ministra finansów.
3) dopuszcza się dokonywania wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora przedszkola.
4) Rada Rodziców używa pieczątki z napisem "Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie"
5) Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
Przedszkolowo.pl logo